0969878586

Showing 24–46 of 52 results

Motorola

1.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

1.100.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm motorola GP344

1.100.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola P6900

1.150.000
1.200.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Motorola GP-1600 Plus

1.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Motorola GP-900 Plus

1.250.000
1.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus

1.450.000

Máy bộ đàm tầm xa

Bộ đàm Motorola GP-3588 Plus

1.450.000

Máy bộ đàm tầm xa

Máy bộ đàm Motorola CP8600 Plus

1.500.000
2.450.000
3.490.000
4.150.000
4.500.000

Tìm hiểu về trạm chuyến tiếp máy bộ đàm

Hiện nay máy bộ đàm được sử dụng vô cùng rộng rãi tuy nhiên để liên lạc với cự li xa thì cần sử dụng thêm trạm chuyển tiếp máy bộ đàm. Tuy nhiên người sử dụng vẫn cưa biết đến loại trạm chuyển tiếp máy bộ đàm này.

Xem thêm ...